Saturday, June 18, 2011

Simply Love

♥ Charlene GohHsien Min .  Tan Sun Hui .  Chua Shu Yi .
♥ Lee Jin Yu  Foo Su Fen .  Low Syn Dee 。
Tan Wen-Xhin  Soo Joe Wey ♥ Ang Chin Yee .
♥ aunty Jenny♥ Lisa Chan May Hwa .  Chew Kwai Gyee .
♥ Chew Kwai Yee   Chew Wai Meng♥ Yeo Peck Tee .
♥ JONATHAN Chan Ming Fei. 

(排名不分先后) 

Thank you for giving me a memorable 23rd birthday.